individual

ข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ประจำวันที่  
                               
กลุ่มงาน/สาระจำนวนมาปกติมาสายไม่มาออก
ผู้บริหาร10010
ภาษาไทย90090
คณิตศาสตร์90090
วิทยาศาสตร์1100110
สังคมศึกษา70070
สุขศึกษาและพลศึกษา50050
ศิลปศึกษา80080
การงานอาชีพและเทคโนโลยี1300130
ภาษาต่างประเทศ1200120
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)20020
พนักงานราชการ20020
ครูอัตราจ้าง20020
เจ้าหน้าที่40040
ครูต่างชาติ30030
นักการ/แม่บ้าน94050
                               
    จำนวน มาปกติ มาสาย ไม่มา ออก                  
  รวม 97 4 0 93 0                  
  คิดเป็น   4.12% 0% 95.88% 0%