individual

ข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ประจำวันที่  
                               
กลุ่มงาน/สาระจำนวนมาปกติมาสายไม่มากลับ
ผู้บริหาร10010
ภาษาไทย90090
คณิตศาสตร์1200120
วิทยาศาสตร์1700170
สังคมศึกษา1000100
สุขศึกษาและพลศึกษา50050
ศิลปศึกษา80080
การงานอาชีพและเทคโนโลยี70070
ภาษาต่างประเทศ1800180
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)20020
พนักงานราชการ20020
ครูอัตราจ้าง10010
เจ้าหน้าที่40040
ครูต่างชาติ10010
นักการ/แม่บ้าน86020
                               
    จำนวน มาปกติ มาสาย ไม่มา กลับ                  
  รวม 105 6 0 99 0                  
  คิดเป็น   5.71% 0% 94.29% 0%