individual

ข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ประจำวันที่  
                               
กลุ่มงาน/สาระจำนวนมาปกติมาสายไม่มากลับ
ผู้บริหาร10010
ภาษาไทย99009
คณิตศาสตร์119029
วิทยาศาสตร์17151114
สังคมศึกษา97029
สุขศึกษาและพลศึกษา55005
ศิลปศึกษา87018
การงานอาชีพและเทคโนโลยี76106
ภาษาต่างประเทศ14100411
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)22002
พนักงานราชการ22002
ครูอัตราจ้าง11001
เจ้าหน้าที่44004
ครูต่างชาติ33003
นักการ/แม่บ้าน88008
                               
    จำนวน มาปกติ มาสาย ไม่มา กลับ                  
  รวม 101 88 2 11 91                  
  คิดเป็น   87.13% 1.98% 10.89% 90.10%