individual

ข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ประจำวันที่  
                               
กลุ่มงาน/สาระจำนวนมาปกติมาสายไม่มาออก
ผู้บริหาร10010
ภาษาไทย97203
คณิตศาสตร์105322
วิทยาศาสตร์1613216
สังคมศึกษา75204
สุขศึกษาและพลศึกษา43011
ศิลปศึกษา86112
การงานอาชีพและเทคโนโลยี86020
ภาษาต่างประเทศ136255
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)22000
พนักงานราชการ22000
ครูอัตราจ้าง10010
เจ้าหน้าที่44001
ครูต่างชาติ21010
นักการ/แม่บ้าน88001
                               
    จำนวน มาปกติ มาสาย ไม่มา ออก                  
  รวม 95 68 12 15 25                  
  คิดเป็น   71.58% 12.63% 15.79% 26.32%