individual

ข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ประจำวันที่  
                               
กลุ่มงาน/สาระจำนวนมาปกติมาสายไม่มาออก
ผู้บริหาร10010
ภาษาไทย90090
คณิตศาสตร์90090
วิทยาศาสตร์1100110
สังคมศึกษา71060
สุขศึกษาและพลศึกษา52030
ศิลปศึกษา81070
การงานอาชีพและเทคโนโลยี1320110
ภาษาต่างประเทศ1210110
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)20020
พนักงานราชการ20020
ครูอัตราจ้าง20020
เจ้าหน้าที่40040
ครูต่างชาติ30030
นักการ/แม่บ้าน96030
                               
    จำนวน มาปกติ มาสาย ไม่มา ออก                  
  รวม 97 13 0 84 0                  
  คิดเป็น   13.40% 0% 86.60% 0%