individual

ข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ประจำวันที่  
                               
กลุ่มงาน/สาระจำนวนมาปกติมาสายไม่มากลับ
ผู้บริหาร10010
ภาษาไทย99009
คณิตศาสตร์119027
วิทยาศาสตร์17160113
สังคมศึกษา88007
สุขศึกษาและพลศึกษา55005
ศิลปศึกษา87017
การงานอาชีพและเทคโนโลยี77007
ภาษาต่างประเทศ1413018
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)22001
พนักงานราชการ22002
ครูอัตราจ้าง11001
เจ้าหน้าที่44004
ครูต่างชาติ33003
นักการ/แม่บ้าน98018
                               
    จำนวน มาปกติ มาสาย ไม่มา กลับ                  
  รวม 101 94 0 7 82                  
  คิดเป็น   93.07% 0% 6.93% 81.19%