individual

ข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ประจำวันที่  
                               
กลุ่มงาน/สาระจำนวนมาปกติมาสายไม่มาออก
ผู้บริหาร11000
ภาษาไทย97020
คณิตศาสตร์95040
วิทยาศาสตร์118030
สังคมศึกษา73040
สุขศึกษาและพลศึกษา55000
ศิลปศึกษา85030
การงานอาชีพและเทคโนโลยี125070
ภาษาต่างประเทศ128040
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)11000
พนักงานราชการ20020
ครูอัตราจ้าง41030
เจ้าหน้าที่43010
ครูต่างชาติ10010
นักการ/แม่บ้าน66000
                               
    จำนวน มาปกติ มาสาย ไม่มา ออก                  
  รวม 92 58 0 34 0                  
  คิดเป็น   63.04% 0% 36.96% 0%